فعالیت های فرهنگی انجام شده در کوثر

تألیف کتاب

برگزیده ای از شعر معاصر فرانسه

امثال و تعبیرات زبان فرانسه

مراسم رونمایی از کتاب La couleur de la vie

برگزاری تئاتر سوءتفاهم نوشته آلبرکامو

سایر فعالیت های فرهنگی مؤسسه کوثر...

همایش هنر عکاسی مدرن توسط Jean-François Joly

همایش هنر نقاشی مدرن توسط Michel ROSIU

برگزاری سمینار آموزشی توسط Yves CANIER

فوتبال به زبان انگلیسی...

تیم فوتبال مؤسسه زبان کوثر