همکاری با دکتر امین جعفری مترجم معتمد سفارت فرانسه

همکاری با دفتر ترجمه دکتر امین جعفری مترجم معتمد سفارت فرانسه

برای امور دانشجویی و دریافت ویزای کشور فرانسه، ترجمه تخصصی رسمی و بر اساس استانداردهای دانشگاهی کشور فرانسه صورت می گیرد.