آزمون بین المللی ایتالیایی PLIDA

اولین برگزار کننده آزمون بین المللی زبان ایتالیایی در ایران

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri

این آزمون جهت ادامه ی تحصیل و همینطور مهاجرت به ایتالیا مورد قبول می باشد.

مدارک مورد نیاز
...

کپی شناسنامه وکپی پاسپورت

2 قطعه عکس جدید 35mm x 45mm با پشت نویسی لاتین

 150000  تومان وجه نقد جهت هر مهارت 

به اضافه مبلغ 20 تا 35 یورو که بسته به سطح آرمون (A1-C2) متغیر می باشد.

به شماره حساب سیبا0102421161006  بانک ملی، شعبه صائب، یا شماره حساب02-125598/7  بانک کارآفرین، شعبه مطهری 

زمان بندی برگزاری آزمون
...

مربوط به سال 2020
●Le sessioni vengono aperte sulla extranet un mese prima della data di svolgimento degli esami. La scadenza delle iscrizioni è fissata:

          ●per le sessioni regolari alle 23,59 del giorno precedente gli esami(ora italiana)
          ●per le sessioni Juniores alle 23,59 del giovedì precedente gli esami(ora italiana)

●Le password per scaricare i materiali d’esame vengono inviate due giorni prima della data di svolgimento degli esami (il lunedì per le sessioni regolari, il giovedì per le sessioni Juniores).

●​I risultati verranno comunicati a tutti i Centrientro 60 giorni lavorativi calcolati a partire dalla consegnaalla Centrale PLIDA di tutti i materiali d’esame(fascicoli delle prove Scrivere, fogli delle risposte delle prove Ascoltare e Leggere, registrazioni delle prove Parlare, verbali d’esame). Qualorai materiali arrivassero in forma incompleta o errata il termine dei 60 giorni non sarà considerato vincolante. La scadenza dei 60 giorni va in ogni caso considerata come termine ultimo: le prove vengono inviate in correzione in ordine di arrivo.