فعالیت های فرهنگی انجام شده در کوثر

تألیف کتاب

برگزیده ای از شعر معاصر فرانسه

امثال و تعبیرات زبان فرانسه

مراسم رونمایی از کتاب La couleur de la vie

برگزاری تئاتر سوءتفاهم نوشته آلبرکامو

سایر فعالیت های فرهنگی مؤسسه کوثر...

همایش هنر عکاسی مدرن توسط Jean-François Joly

همایش هنر نقاشی مدرن توسط Michel ROSIU

برگزاری سمینار آموزشی توسط Yves CANIER

فوتبال به زبان انگلیسی...

تیم فوتبال مؤسسه زبان کوثر

فعالیت های فرهنگی انجام شده در کوثر

تألیف کتاب

برگزیده ای از شعر معاصر فرانسه

امثال و تعبیرات زبان فرانسه

مراسم رونمایی از کتاب La couleur de la vie

برگزاری تئاتر سوءتفاهم نوشته آلبرکامو

سایر فعالیت های فرهنگی مؤسسه کوثر...

همایش هنر عکاسی مدرن توسط Jean-François Joly

همایش هنر نقاشی مدرن توسط Michel ROSIU

برگزاری سمینار آموزشی توسط Yves CANIER

فوتبال به زبان انگلیسی...

تیم فوتبال مؤسسه زبان کوثر