آزمون بین المللی ایتالیایی PLIDA

اولین برگزار کننده آزمون بین المللی زبان ایتالیایی در ایران

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri

این آزمون جهت ادامه ی تحصیل و همینطور مهاجرت به ایتالیا مورد قبول می باشد.

مدارک مورد نیاز
...

کپی شناسنامه وکپی پاسپورت

2 قطعه عکس جدید 35mm x 45mm با پشت نویسی لاتین

 150000  تومان وجه نقد جهت هر مهارت 

به اضافه مبلغ 20 تا 35 یورو که بسته به سطح آرمون (A1-C2) متغیر می باشد.

به شماره حساب سیبا0102421161006  بانک ملی، شعبه صائب، یا شماره حساب02-125598/7  بانک کارآفرین، شعبه مطهری 

زمان بندی برگزاری آزمون
...

مربوط به سال 2020
●Le sessioni vengono aperte sulla extranet un mese prima della data di svolgimento degli esami. La scadenza delle iscrizioni è fissata:

          ●per le sessioni regolari alle 23,59 del giorno precedente gli esami(ora italiana)
          ●per le sessioni Juniores alle 23,59 del giovedì precedente gli esami(ora italiana)

●Le password per scaricare i materiali d’esame vengono inviate due giorni prima della data di svolgimento degli esami (il lunedì per le sessioni regolari, il giovedì per le sessioni Juniores).

●​I risultati verranno comunicati a tutti i Centrientro 60 giorni lavorativi calcolati a partire dalla consegnaalla Centrale PLIDA di tutti i materiali d’esame(fascicoli delle prove Scrivere, fogli delle risposte delle prove Ascoltare e Leggere, registrazioni delle prove Parlare, verbali d’esame). Qualorai materiali arrivassero in forma incompleta o errata il termine dei 60 giorni non sarà considerato vincolante. La scadenza dei 60 giorni va in ogni caso considerata come termine ultimo: le prove vengono inviate in correzione in ordine di arrivo.

آزمون بین المللی ایتالیایی PLIDA

اولین برگزار کننده آزمون بین المللی زبان ایتالیایی در ایران

Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri

این آزمون جهت ادامه ی تحصیل و همینطور مهاجرت به ایتالیا مورد قبول می باشد.

مدارک مورد نیاز
...

کپی شناسنامه وکپی پاسپورت

2 قطعه عکس جدید 35mm x 45mm با پشت نویسی لاتین

 150000  تومان وجه نقد جهت هر مهارت 

به اضافه مبلغ 20 تا 35 یورو که بسته به سطح آرمون (A1-C2) متغیر می باشد.

به شماره حساب سیبا0102421161006  بانک ملی، شعبه صائب، یا شماره حساب02-125598/7  بانک کارآفرین، شعبه مطهری 

زمان بندی برگزاری آزمون
...

مربوط به سال 2020
●Le sessioni vengono aperte sulla extranet un mese prima della data di svolgimento degli esami. La scadenza delle iscrizioni è fissata:

          ●per le sessioni regolari alle 23,59 del giorno precedente gli esami(ora italiana)
          ●per le sessioni Juniores alle 23,59 del giovedì precedente gli esami(ora italiana)

●Le password per scaricare i materiali d’esame vengono inviate due giorni prima della data di svolgimento degli esami (il lunedì per le sessioni regolari, il giovedì per le sessioni Juniores).

●​I risultati verranno comunicati a tutti i Centrientro 60 giorni lavorativi calcolati a partire dalla consegnaalla Centrale PLIDA di tutti i materiali d’esame(fascicoli delle prove Scrivere, fogli delle risposte delle prove Ascoltare e Leggere, registrazioni delle prove Parlare, verbali d’esame). Qualorai materiali arrivassero in forma incompleta o errata il termine dei 60 giorni non sarà considerato vincolante. La scadenza dei 60 giorni va in ogni caso considerata come termine ultimo: le prove vengono inviate in correzione in ordine di arrivo.